დისკუსია

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლა, ღონისძიებათა კომპლექსი

ადამიანით ვაჭრობასთან ბრძოლა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლა, ღონისძიებათა კომპლექსი
06 აპრილი 2017

„ტრეფიკინგი“ ნიშნავს ადამიანთა გადაბირებას, ტრანსპორტირებას, გადაყვანას, შეფარებას ამ მიღებას, მუქარის, ძალის გამოყენების ან იძულების სხვა საშუალე ბებით. მოტაცებით თაღლითობით, მოტყუებით, ძალაუფლების ან პირის უმწეობის ბოროტად გამოყენებით ან იმ პირის თანხმობის მის აღწევად თან ხის ან...


ვრცლად