საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის

დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

˄