დისკუსია

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები

ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები
17 ოქტომბერი 2017 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი: ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები

საქართველოს მთავრობა იწყებს 2018-2020 წლებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს. მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო აქვეყნებს სამოქმედო გეგმის პირველ სამუშაო ვარიანტს, რათა სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს ჰქონდეთ მისი განხილვის შესაძლებლობა.

სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები (თავი 4). ამ მიმართულებით, 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა შემდეგ მიზანებს ისახავს:

  • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
  • ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი(ყოფითი) პირობების გაუმჯობესება საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების გზით
  • თავისუფლებააღკვეთილთა ოჯახის წევრების, ახლობლებისა და სხვა დაინტერესებულ პირთათვის კანონით გათვალისწინებული მომსახურების გაუმჯობესება
  • ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და ყოფილ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია
  • ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა განსაკუთრებული კატეგორიების უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა 
  • მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა   სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესება
  • პენიტენციურ სისტემაში ადამიანური რესურსების მართვა და განვითარება  

გაეცანით სამოქმედო გეგმის მე–4 თავის (ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები) პროექტს და დატოვეთ თქვენი კომენტარი.

ადამიანის უფლებათა სამდივნო მოხარული იქნება, გაეცნოს თქვენს შენიშვნებს და რეკომენდაციებს. (სამოქმედო გეგმა მოცემულია დინამიური ცხრილის სახით. ცხრილის მარჯვენა სვეტი აღჭურვილია კომენტარის ფუნქციით).

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს.

უკან
დაწერე კომენტარი
˄