სამოქმედო გეგმები

 

 

 

 

  • ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად 2022 – 2024 წლებში გასატარებელ ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმა - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5597108?publication=0
  •  ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022 – 2024 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა  -https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5598617?publication=0

 

 

˄