ძირითადი საერთაშორისო კონვენციები

1948 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

 

1950 წლის 4 ნოემბრის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 27 აპრილიდან)

 

1966 წლის 16 დეკემბრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების საერთაშორისო პაქტი (საქართველოსთანმიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტოდან)

 

1966 წლის 16 დეკემბრის ეკონომიკური, სოციალური დაკულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი. (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტო)

 

1966 წლის საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 2 ივლისი)

 

1979 წლის 18 დეკემბრის კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1994 წლის 25 ნოემბრი)

 

1951 წლის 28 ივლისის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 1999 წლის 7 ნოემბერი)

 

1961 ევროპის სოციალური ქარტია

 

1984 კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ

 

1989 ბავშვის უფლებათა კონვენცია

 

2000 ბავშვის უფლებათა კონვენციის ფაკულტატური ოქმი შეიარაღებულ კონფლიქტში ბავშვთა მონაწილეობის შესახებ

 

2000 ბავშვის უფლებათა კონვენციის ფაკულტატური ოქმი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ

 

1995 წლის 1 თებერვლის ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ (საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2011 წლის 1 აპრილიდან)

 

2007 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

 

 

˄