საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
6.1.1. პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწა ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობასთან დაახლოების გზით 6.1.1.1 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ საკანონმდებლო წინადადების წარდგენა ევროპის საბჭოს 108 კონვენციის მოდერნიზებული ტექსტის და ევროკავშირის პერსონალური მონაცემების დაცვის ახალი რეგულაციის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით პასუხისმგებელი უწყება: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოს პარლამენტთან თანამშრომლობით 2018/ II კვარტალი ამოცანა 6.1.1.-ის ინდიკატორი: განხორციელებულია საკანონმდებლო ცვლილებები, მიღებულია კანონქვემდებარე აქტები
(0)
6.1.1.2. კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და განახლება პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხისმგებელი უწყება: "საქართველოს მთავრობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი " 2018-2020
(0)
6.1.1.3. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარების მომზადება პასუხისმგებელი უწყება: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2019/ III კვარტალი
(0)

კიდევ 5 ამოცანა

˄