საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი, 2017 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით)

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
1.1.1. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის დახვეწისათვის საჭირო ცვლილებების ინიცირება 1.1.1.1. ირიბი მტკიცებულებების დასაშვებობის თაობაზე საკანონმდებლო რეგულაციების განმტკიცება პასუხისმგებელი უწყება:საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო; 2018/I ამოცანა 1.1.1.-ის ინდიკატორი: მომზადებული და ინიცირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორების დახმარება
(0)
1.1.1.2. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი ცვლილებების (დანაშაულის ამსრულებლობა და დანაშაულში თანამონაწილეობა; მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებანი; ბრალის გამომრიცხველი და შემამსუბუქებელი გარემოებანი ; სასჯელის მიზნები და სახეები; სასჯელის დანიშვნა და სხვ.); მომზადება და ინიცირება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო; 2018/I ამოვანა 1.1.1-ის ინდიკატორი: მომზადებული და ინიცირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები; შემუშავებულია შესაბამისი გაიდლაინები
(0)

კიდევ 8 ამოცანა

˄