საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი, 2017 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით)

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
2.1.1 სასამართლოსა და ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის განარტიების საკანონმდებლო და სისტემური უზრუნვლყოფა და მოსამართლეთა შემდგომ განვითარებაზე ორიენტირებული პერიოდული შეფასების სისტემის დანერგვა; 2. 1.1.1 მოსამართლის დაწინაურების ცხადი, გამჭვირვალე და ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაფუძნებული სისტემის შემუშავება; პასუხისმგებელი უწყება: საერთო სასამართლოები; იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; პარტნიორი უწყება: იუსტიციის სამინისტრო; პარლამენტი; 2017-2019 ამოცანა 2.1.1-ის ინდიკატორი: განახლებულია მოსამართლეთა შერჩევის და დაწინაურების კრიტერიუმები და პროცედურა; გაუმჯობესებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესი; შემუშავებულია სკოლის მსმენელების, მოსამართლეობის კანდიდატებს შორის კონკურსის დროს გადაწყვეტილების დასაბუთების თაობაზე წინადადებები; ამუშავებულია სასამართლოში ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამა ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
(1)
2. 1.1. 2 სკოლის მსმენელების, მოსამართლეობის კანდიდატებს შორის კონკურსის დროს გადაწყვეტილების დასაბუთების შესახებ წინადადებების მომზადება; პასუხისმგებელი უწყება: საერთო სასამართლოები; იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; პარტნიორი უწყება: იუსტიციის სამინისტრო; პარლამენტი; 2017-2019
(0)
2. 1.1.3 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების დამოუკიდებლობის გარანტიების, სტატუსის, კომპეტენციის, და კომპლექტების წესის და მისი ანგარიშვალდებულების მექანიზმების შემდგომი სრულყოფა; პასუხისმგებელი უწყება: საერთო სასამართლოები; იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; პარტნიორი უწყება: იუსტიციის სამინისტრო; პარლამენტი; 2017-2019
(0)
2. 1.1. 4 სასამართლოში ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის დახვეწა და ამუშავება ყველა ინსტანციაში - სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაზე; პასუხისმგებელი უწყება: საერთო სასამართლოები; იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; პარტნიორი უწყება: იუსტიციის სამინისტრო; პარლამენტი; 2017-2019
(0)

კიდევ 34 ამოცანა

˄