საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი, 2017 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით)

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
4.1.1 პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერების მიმართულებით მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა რეგულაციების სისტემატური გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა 4.1.1.1 მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და შიდა რეგულაციების მომზადება და ინიცირება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 2018-2020 ამოცანა 4.1.1-ის ინდიკატორი: მომზადებული და ინიცირებული ცვლილებები; ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერების მიზნით მომზადებული და ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები; მომზადებულია ანგარიში ბრალდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ; არსებული კანონმდებლობის ხარვეზების შესახებ; სამინისტროს ბიუჯეტი
(2)
4.1.1.2 ბრალდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 2018-2020 სამინისტროს ბიუჯეტი
(0)

კიდევ 42 ამოცანა

˄