საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი, 2017 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით)

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
16.1.1. „ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის კონვენციის ფარგლებში ბავშვთა უფლებების დაცვისა და კოორდინაციის მექანიზმის გაუმჯობესება 16.1.1.1. ბავშვთა საერთაშორისო არამართლზომიერი გადაადგილების/დაკავებისა და ურთიერთობის უფლების განხორციელების საქმეებზე რეფერირებისა და აღსრულების მექანიზმის შემუშავება იუსტიციის სამინისტრო 2018/II ამოცანა 16.1.1-ის ინდიკატორი: შემუშავებულია ბავშვთა საერთაშორისო არამართლზომიერი გადაადგილების საქმეებზე რეფერირებისა და აღსრულების მექანიზმი სახელმწიფო ბიუჯეტი
(0)
16.1.1.2. „ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის კონვენციის იმპლემენტაციის მიზნით პრაქტიკული სახელმძღვანელოს შემუშავება იუსტიციის სამინისტრო 2018/II სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული მხარდაჭერა
(0)
16.1.1.3. თანამშრომლობის გაძლიერება/მოლაპარაკებების წარმოება იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველო არ ახორციელებს ორმხრივ თანამშრომლობას „ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის კონვენციის საფუძველზე იუსტიციის სამინისტრო 2018 – 2020 სახელმწიფო ბიუჯეტი
(0)

კიდევ 14 ამოცანა

˄