საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი, 2017 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით)

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
18.1.1. საქართველოში რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობის, თანასწორუფლებიანობისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის განმტკიცება 18.1.1.1. რელიგიური ცნობადობის გაზრდა სტუდენტებში, და ზოგადად საზოგადოებაში, საჯარო ლექციების გზით. პასუხისმგებელი უწყება:სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო; პარტნიორი უწყება: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2018-2020 ამოცანა 18.1.1-ის ინდიკატორი: შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ანგარიშებში ასახული პოზიტიური დინამიკა
(0)
18.1.1.3. მასმედიის წარმომადგენლებში ცნობიერების ამაღლება რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობის, თანასწორობისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის საკითხებზე პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო; პარტნიორი უწყება: საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. 2018-2020
(0)

კიდევ 6 ამოცანა

˄