საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი, 2017 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით)

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
19.1.1. შშმ პირთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფა 19.1.1.1. ,,ქმედუნარიანობის სისტემის“ რეფორმის განხორციელების პროცესში ხარვეზების და გამოწვევების იდენტიფიცირება და გამოვლენილი საჭიროებების გათვალისწინებით სისტემის სრულყოფა; 2015 წლის 1 აპრილამდე ქმედუუნაროდ ცნობილი პირების ფსიქო-სოციალური ექსპერტიზის დასრულება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. 2018-2020 ამოცანა 19.1.1-ის ინდიკატორი: ქმედუნარიანობის სისტემის პრაქტიკაში იდენტიფიცირებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით გატარებული ღონისძიებები; მხარდაჭერის მიმღებ პირთა რაოდენობა გაზრდილი რაოდენობა სახელმწიფო ბიუჯეტი
(1)

კიდევ 6 ამოცანა

˄