საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის (პროექტი, 2017 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით)

იხ.სამოქმედო გეგმა სრულად
დეტალური ძებნა

სფერო

მიზანი

ამოცანა

მაჩვენე მიზანი სრულად

მაჩვენე ამოცანების მიხედვით

ამოცანა საქმიანობა/ღონისძიება პასუხისმგებელი უწყება ვადა ინდიკატორი ბიუჯეტი
21.1.1. დევნილთა სოციალური დახმარებისა და დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის უზრუნველყოფა, მათი საარსებო წყაროებზე წვდომის გაუმჯობესება 21.1.1.1. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში დევნილების ჩართვა. პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; პარტნიორი უწყება: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2018-2020 ამოცანა 21.1.1-ის ინდიკატორი: 1) ყველა დევნილს, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამის კრიტერიუმებს, აქვს შესაძლებლობა ჩაერთოს სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამებში; 2) სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ ყველა საჭიროების მქონე დევნილი მხარდაჭერილია 3) 2018 წელს, მინიმუმ 100-მა დევნილმა მიიღო მცირე სამეწარმეო გრანტს 450 ლარი 2018 წელს; 2019-2020 წლის მონაცემები დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს
(0)
21.1.1.2 მცირე სამეწარმეო გრანტების გაცემა დევნილებზე სამინისტრო/ სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 2018-2020 2018 - 500,000 ლარი; 2019-2020 წლის მონაცემები დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს
(0)

კიდევ 2 ამოცანა

˄